GEnerelle vilkår for deltakelse på fellesturer i dnt ringerike

1. Påmelding

Fellesturene til DNT Ringerike er åpne for alle DNT-medlemmer som tilfredsstiller de fysiske og psykiske krav som slike turer krever. Ikke-medlemmer kan ved påmelding tegne medlemskap i foreningen, og på enkelte turer vil det være differensiert pris for medlemmer/ikke-medlemmer. Turene annonseres i «Skauleisposten», på foreningens hjemmeside og sosiale medier. Påmelding skjer direkte til turleder, eller til DNT Ringerikes kontor. På fellesturer med overnatting vil det sammen med påmelding kreves et depositum innbetalt til DNT Ringerikes konto 2230.20.00984. Regler for avbestilling og avbestillingsbeskyttelse for fellesturer er vedtatt av styret i DNT Ringerike.

2. Pris

Deltakerne må selv dekke utgiftene (reiseutgifter og opphold) til turene.
Utgiftene til transport med privatbiler deles likt på passasjerene (Se 'Retningslinjer for turer i DNT Ringerike').

3. Deltakernes ansvar

Deltagerne plikter å sette seg inn i turprogrammet, og vurdere om de er i stand til å gjennomføre turen. Turlederen kan nekte påmeldte å delta hvis helsetilstanden eller den fysiske formen er utilfredsstillende, eller hvis vedkommende er for dårlig utstyrt til å greie turen. DNT Ringerike har ingen økonomiske forpliktelser overfor påmeldte som ikke får delta, eller hvis en deltaker må avbryte turen underveis.

4. Avlysning/endring av turen

DNT Ringerike kan avlyse turene pga. vanskelige værforhold eller andre spesielle omstendigheter. Påmeldte deltagere vil få beskjed om avlysningen eller endring av turkonseptet.

5. Forsikringer

DNT Ringerike vil understreke at deltagelse på foreningens fellesturer skjer på deltagernes eget ansvar. DNT Ringerike påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige skader/uhell som måtte inntreffe på turene. Deltagerne anbefales derfor å tegne individuelle forsikringer.

6. Klager

Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav skal sendes DNT Ringerike så raskt som mulig, og senest 4 uker etter at turen er avsluttet.

Vedtatt på styremøte 12.01.2005 og revidert 13.06.2018. Revidert 4.12.2019