Vedtekter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er DNT Ringerike. Den er en lokalforening tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT).

§ 2 Formål

DNT Ringerikes mål er å utvikle tur- og friluftslivet på Ringerike og omegn.

§ 3 Medlemmene

Medlemmer av DNT Ringerike er de medlemmer av DNT som:

 1. Har bostedsadresse innenfor det geografiske området som er avtalt mellom DNT og DNT Ringerike.
 2. Har en annen bostedsadresse, men som likevel ønsker å være medlem av DNT Ringerike. Nærmere regler om slikt medlemskap avklares med DNT.
 3. Er æresmedlemmer av DNT Ringerike, som etter vedtak i styret er utnevnt på årsmøtet.

Årskontingent og kontingentsatser fastsettes av DNT.

§ 4 Styret og administrasjonen

DNT Ringerikes styre består av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer (de to siste med rekkefølge).
Foreningen tilstreber en best mulig kjønns- og aldersbalanse i styret.

De faste medlemmene i styret består av leder, nestleder, sekretær og to styremedlemmer.

Varamedlemmene møter i styret med tale- og forslagsrett. Hvis et varamedlem møter for et styremedlem med forfall, har varamedlemmet samme retter som styremedlemmet. Styret kan i tillegg invitere representanter for undergrupper i foreningen til å møte med tale- og forslagsrett.

Daglig leder har møteplikt i styret med tale- og forslagsrett.
Én representant for de andre ansatte har møterett i styret med tale- og forslagsrett.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer/varamedlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.

Daglig leder ansettes av styret som også fastsetter betingelsene. Daglig leder står for den daglig ledelsen av foreningen og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Styret delegerer myndighet og ansvar til daglig leder.

Styreleder og daglig leder har sammen signaturrett for DNT Ringerike.
Daglig leder har prokura.

Styret vedtar DNT Ringerikes budsjett innen utgangen av desember for det påfølgende året. Det påfølgende årsmøtet i mars godkjenner dette vedtaket.

§ 5 Forslag fra medlemmene

Ethvert medlem i DNT Ringerike kan sende inn forslag til styret, som behandler forslaget. Hvis medlemmet ønsker det, og forslaget er kommet inn til styret innen utgangen av januar måned, skal styret forelegge det for årsmøtet med sin uttalelse.

§ 6 Årsmøtet

Hvert år, innen utgangen av mars måned, holdes årsmøte med minst 14 dagers kunngjøring.

Årsmøtet behandler:

 1. Årsberetning.
 2. Revidert årsregnskap.
 3. Styrets vedtatte budsjett.
 4. Forslag som styret legger fram, eller som i henhold til § 5 er forlangt lagt fram av medlem av DNT Ringerike.
 5. Valg av leder, to styremedlemmer og to varamedlemmer.
  Leder velges for ett år om gangen. To styremedlemmer er på valg hvert år og velges for to år om gangen. Varamedlemmer velges for ett år om gangen.
 6. Valg av valgkomite. Det er styret som legger fram forslag til ny valgkomite for årsmøtet.
 7. Valg av æresmedlemskomite. Det er styret som legger fram forslag til ny æresmedlemskomite for årsmøtet.

Styret skal orienteres om valgkomiteens innstilling seinest 14 dager før årsmøtet.

DNT Ringerikes årsberetning og regnskapsår følger kalenderåret.

Vedtak fattes med alminnelig stemmeflertall blant de medlemmer og æresmedlemmer som er tilstede, med de unntak som er nevnt i § 8 og § 9.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes etter styrets vedtak eller dersom minst 75 medlemmer har krevd dette skriftlig. For innkalling, varsel og avstemning gjelder samme regler som for det ordinære årsmøtet.

§ 8 Endring av vedtekter

Endringer i DNT Ringerikes vedtekter vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om endring av vedtektene må være innkommet til styret innen utgangen av januar måned.

§ 9 Oppløsning

For å oppløse DNT Ringerike kreves at beslutning om dette fattes med 2/3 flertall av de frammøtte på to etterfølgende ordinære årsmøter. I tilfelle oppløsning tilfaller DNT Ringerikes midler (også fast eiendom og løsøre) DNT.

Vedtatt på årsmøtet 19.03.2015.
§ 6, siste ledd, ble endret på årsmøtet 17.03.2016.
Deler av §§ 4, 5 og 6 ble endret på årsmøtet 15.06.2021.
Deler av §§ 4 og 6 ble endret på årsmøtet 24.03.2022.