retningslinjer for turer i
dnt ringerike

1. Tilbud

DNT Ringerike ønsker å gi interessante og spennende natur- og kulturtilbud gjennom:

  • korte og lange turer.
  • turer i nærmiljøet og turer utenfor vårt distrikt.

2. Deltagers utgifter

Deltakerne må selv dekke utgiftene (reiseutgifter og opphold) til turene.

3. Turleders utgifter

Ledere får dekket utgiftene til reise og opphold, men den maksimale dekning settes til kr 3 000,-. Ved flere turledere deles denne summen likt mellom turlederne. Dersom utgiftene overstiger kr 3 000,-, skal de dekkes av deltagerne på turen. Turleder kan imidlertid søke styret, etter vurdering i turkomitéen, om økonomisk støtte til spesielle temaopplegg, foredragsholder eller ekskursjonsledere. En slik søknad må forelegges turkomiteen og styret i forkant av turen.

4. Dyre turer

Dyre turer med færre enn 6 deltakere bør ikke utløse økonomisk støtte til lederen, men kan gjerne arrangeres uten økonomisk kompensasjon.

5. Turleder

I utgangspunktet er det en leder på hver tur. Bare på spesielt krevende turer, vinterturer eller turer med svært stor deltakelse anses det som nødvendig med flere ledere. Enkelte deltakere kan fungere som assistenter, men kan ikke regne med økonomisk kompensasjon.

6. Sjåfører

Sjåførene på turene får tilbakebetalt kr 30,- pr. mil. Utgiftene fordeles likt på deltagerne, og bilene skal fylles opp slik at antall passasjerer i bilene blir så likt som mulig.

Eksempel (en bil):

  • Turlengde: 40 mil.
  • Sjåfør + 3 passasjerer.
  • Reiseutgifter: kr 30,- x 40 mil / 4 passasjerer = kr 300,- pr. passasjer.

Deltagere som reiser på egen hånd, kan ikke regne med å få dekket reiseutgiftene.

7. Turoppsett

Turkomitéen lager forslag til turoppsett og finner turledere. I Skauleisposten presenteres turene for hele året.  Styret skal godkjenne turopplegget og turlederne.

8. Annonsering

Turene annonseres og koordineres av administrasjonen.

Vedtatt på styremøte i RT 17.09.2014.
Revidert 23.03.2015 etter navneendring.
Revidert 13.06.2018