Reisebrev fra årets landsmøte

Foto: Ive Langesæter

Årets landsmøte i DNT gikk av stabelen i Lom, Gudbrandsdalen, fra 9. juni til 12. juni. Med sin nærhet til så vel Jotunheimen som Rondane, ble bygden et flott bakteppe for de vel 400 involverte delegater og funksjonærer.

Gode diskusjoner

Det var før avreise klart at programmet ville bli tett, med mangfoldige temaer som skulle luftes gjennom forskjellige forum-samlinger og sesjoner. Noen av fokusområdene var de mange aktivitetsgrenene vi som lokalavdelinger arrangerer, markeringen av jubileumsåret 2018, tilrettelegging for medlemmer, og DNT som samfunnsaktør. Med så mange engasjerende temaer, og rekordmange oppmøtte delegater, var det et godt nivå på diskusjonene, og det ble tydelig at vi fremdeles kan bli flinkere til å utveksle erfaringer og løsninger innad i hele DNT-familien.

Foto: Tom-Erik Johansen

Satser på fremtiden

Foto: Tom-Erik Johansen

Årets landsmøte stod på mange måter i ungdommens tegn. Barn og ungdom er utalte satsningsområder for DNT, og fokus ble rettet mot skaping av robuste ungdomsgrupper, et oppdatert tilbud, og inkludering av ungdom i foreningsarbeid. Her ser vi at DNT Ringerike har godt potensiale for utvikling, spesielt mot aldersgruppen 13 til 26 år. Samtidig kunne vi gledelig konstatere at vi ser en formidabel utvikling i vårt Barnas Turlag, og vil fortsette arbeidet med å utvikle hele oppvekstsektoren.

Naturen som ressurs

Fokus var også i år rettet mot bevaring og bærekraftig bruk av naturen. Utøvere av friluftsliv føler ofte eierskap til både lokal og global natur, noe som gjør medlemsmassen i DNT til en viktig stemme for bevaring og bærekraftig utvikling av norsk natur. Det ble gledelig konstatert at vår stemme blir hørt, og DNT vil fortsette arbeidet med å utøve retten til innspill overfor myndighetene, såvel som å dele av vår kompetanse.

Foto: Tom-Erik Johansen

DNT - en forening for alle

Flere lokalforeninger ser at friluftslivet stadig utvikler seg, og gjerne med vinkling mot lavterskeltilbud. Det skal legges opp til et bredt tilbud i årene fremover, med fokus på så vel fjellsport som lokale turtilbud, samt tidligere nevnte fokus på å vise barn og unge gledene ved friluftsaktiviteter. Videre er det landsmøtets uttalte mål at DNT skal gjøre en større innsats for å legge til rette for et inkluderende friluftstilbud. Som lokalforening stiller DNT Ringerike sterkt, da vi har robuste tilbud for både barn og seniorer. Med stadig fokus på utvikling i lokal region, håper vi på å trekke enda flere medlemmer og grupperinger ut under åpen himmel.

Foto: Ive Langesæter

Enorm innsatsvilje

Frivillige over hele landet gjør en formidabel innsats for å vedlikeholde både stinett, koier, turtilbud og løsninger. Med vel 600 000 dugnadstimer nasjonalt, utgjør DNTs medlemmer en bauta uten like. Dette ser vi også lokalt, med et stadig økende antall dugnadstimer, noe som gjør DNT Ringerike til en svært viktig aktør for lokale myndigheter, lokale interesser, og - ikke minst - lokal folkehelse. Landsstyret anerkjenner den nasjonale innsatsen, og introduserte i år prisutdeling til den lokalforeningen med flest dugnadstimer i forhold til medlemstall. DNT Ringerike nådde ikke helt opp i år, men vi jobber for å komme blant de fem mest hardtarbeidende på neste landsmøte. Dette fordrer ikke bare bred innsats, men også at alle som jobber dugnadstimer, kontrollerer at disse blir levert vår lokale administrasjon.

Når vi ser tilbake på årets landsmøte, kan vi konstatere at det gir oss et godt utgangspunkt for vårt videre arbeid, både lokalt og nasjonalt. Vi står godt rustet til å møte fremtidens utfordringer, og vi vil, takket være våre fantastisk innsatsvillige frivillige, fortsette å være et særdeles viktig tannhjul i samfunnets urverk.

Avslutningsvis retter vi en varm takk til samtlige som stiller opp for å tilrettelegge for friluftsliv året rundt. Uten våre frivillige hadde den livsviktige stien vært en saga blott.


Yngve J. Tirevoll
Styreleder
DNT Ringerike